Blog | Spółki handlowe

Zobacz więcej

Organy prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to spółka, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie… (...)

Zobacz więcej

Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej

Znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), które weszły w życie w październiku 2022 r., przewidują udział biegłego rewidenta, lub innego… (...)

Zobacz więcej

Podejmowanie uchwał przez członków rad nadzorczych spółek akcyjnych za pomocą platformy DocuSign

Postępująca powszechnie cyfryzacja życia społecznego rodzi dość często obecnie pytania o możliwość stosowania najnowszych zdobyczy technologii do dokonywania określonych czynności… (...)

Zobacz więcej

Sposób liczenia kadencji członków organów spółek kapitałowych

13 października 2022 roku weszła w życie zmiana przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie sposobu liczenia kadencji członków zarządu i… (...)

Zobacz więcej

Prokura łączna z członkiem zarządu

Spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna – reprezentowane są przede wszystkim przez swoje zarządy. Obowiązkiem członków zarządu jest… (...)

Zobacz więcej

Sposób zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Rozpoczyna się czas zwyczajnych walnych zgromadzeń w spółkach akcyjnych oraz zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziś… (...)

Zobacz więcej

Dyrektywa Omnibus

W styczniu 2023 r. w polskim porządku prawnym zaczęły obowiązywać przepisy prawa stanowiące implementację Dyrektywy 2019/2161 tzw. dyrektywy Omnibus. Implementacja… (...)

Zobacz więcej

Powoływanie członków zarządu spółki akcyjnej poza posiedzeniem rady nadzorczej

Czy Rada Nadzorcza spółki akcyjnej może powołać członków zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na… (...)

Zobacz więcej

Posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej w okresie pandemii

Okres pandemii wirusa SARS-CoV-2 spowodował szereg udogodnień jeśli chodzi o posiedzenia rad nadzorczych w spółkach akcyjnych w sytuacji, gdy niemożliwe… (...)

Zobacz więcej

Rodzaje stosunków prawnych pomiędzy członkiem zarządu spółki kapitałowej a spółką

Rodzaje stosunków prawnych pomiędzy członkami zarządu, a spółką kapitałową. Sposób powołania członka zarządu spółki kapitałowej określa umowa lub statut. Z… (...)