Zakres Praktyki

Prawo spółek handlowych

 • bieżąca obsługa spółek
 • obsługa zarządów, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń i rad nadzorczych
 • przygotowywanie projektów protokołów i uchwał
 • zaskarżanie uchwał

Prawo kontraktów i umów

 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów i kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym
 • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę oraz wypowiedzeń umów
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju regulaminów i zarządzeń oraz wewnętrznych dokumentów obowiązujących u pracodawców
 • przygotowywanie odwołań od wypowiedzeń oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów z zakresu prawa pracy

Postępowanie cywilne

 • przygotowywanie pism procesowych w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, upominawczym i nakazowym
 • przygotowywanie strategii procesowych
 • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym

Prawo własności intelektualnej

 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa własności intelektualnej
 • doradztwo w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych
 • ochrona praw autorskich
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa autorskiego

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

 • przygotowywanie pism w postępowaniu likwidacyjnym,
 • reprezentacja w procesach o odszkodowania i zadośćuczynienia,

E-commerce

 • przygotowywanie i opiniowanie tekstów regulaminów serwisów internetowych,
 • obsługa procesu reklamacji wnoszonych przez klientów sklepów internetowych.

Prawo nieruchomości

Pomagamy naszym Klientom w procesie zakupu oraz wynajmu nieruchomości, w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie tekstów umów sprzedaży, najmu, umów deweloperskich,
 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach,
 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Ochrona danych osobowych

 • kompleksowe wsparcie  w sprawach szeroko traktowanej ochrony danych osobowych
 • przygotowanie rejestru czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowanie analizy ryzyka związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnej z RODO: polityki bezpieczeństwa, informacje, klauzule, zgody, umowy powierzenia danych,
 • wsparcie prawne dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych,
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych,

Wdrożenie RODO

 • kompleksowe przygotowanie klientów do wdrożenia RODO,
 • przygotowanie opinii prawnych związanych z RODO i szeroko pojętą ochroną danych osobowych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności obowiązującej u klientów dokumentacji z RODO,
 • przygotowanie planu wdrożenia RODO,
 • szkolenia związane z RODO

Start-up

 • doradztwo w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej,
 • rejestrowanie wybranej formy działalności,
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów pojawiających się w procesie zakładania działalności

Prawo karne oraz prawo karne gospodarcze

 • reprezentowanie klientów w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie środków zaskarżenia wnoszonych w toku postępowania,
 • sporządzanie opinii oraz analiz poszczególnych wydarzeń w celu dokonania ich prawnokarnej oceny.

Prawo fundacji i stowarzyszeń

 • rejestrowanie fundacji i stowarzyszeń
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z działalnością fundacji bądź stowarzyszenia
 • pomoc w uzyskiwaniu statusu organizacji pożytku publicznego
 • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi także praktykę zajmującą się prawem rodzinnym i opiekuńczym, w ramach tejże praktyki nasi prawnicy występują w  imieniu klientów w sprawach o:

 • rozwód i separację,
 • ustalenie ojcostwa,
 • ustalenie/ podwyższenie alimentów,
 • władzę rodzicielską,
 • podziału majątku współmałżonków,
 • rozdzielność majątkową, w tym także rozliczenia par żyjących w konkubinacie

Kredyty frankowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób, które posiadają tzw. kredyty frankowe. Zakresem naszej praktyki objęte są:

 • kredyty indeksowane,
 • kredyty denominowane.

Nasi prawnicy zajmują się min.:

 • bezpłatną analizą każdej sprawy „frankowej”;
 • prowadzeniem rozmów ugodowych,
 • przygotowaniem pozwu i pism procesowych,
 • reprezentacją przed sądem.

 

Naruszenie dóbr osobistych

 • reprezentowanie naszych Klientów przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi,
 • występowanie do podmiotów administrujących serwisami do których dochodzi do naruszeń prawa,
 • sporządzanie opinii celem dokonania możliwie obiektywnej oceny czy zaistniało naruszenie dóbr osobistych.