Polityka prywatności


Kancelaria SZW Legal chroni dane osobowe oraz prywatność swoich klientów, kontrahentów, współpracowników i użytkowników strony internetowej.

Przede wszystkim przestrzegamy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Twoje dane od strony bezpieczeństwa informatycznego. Dajemy Ci możliwość zmiany i aktualizacji Twoich danych osobowych w każdym czasie, a ponadto służymy Ci poradami i wyjaśnieniami.

Kancelaria SZW Legal nie przekazuje danych użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe przechowywane są na serwerach oraz w miejscach odpowiednio zabezpieczonych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Prawnicy Kancelarii SZW Legal uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym i w tym zakresie obowiązują odpowiednie dokumenty wewnętrzne regulujące proces ochrony danych osobowych.

Niniejsza strona ma pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe.

DZIAŁAMY ZGODNIE Z PRAWEM

Kancelaria SZW Legal dba o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto zapewnia realizację uprawnień wynikających z:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).

SPIS TREŚCI:

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?
 2. Jak się skontaktować z Administratorem?
 3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?
 5. Komu udostępniamy Twoje dane?
 6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 9. Zmiany Polityki Prywatności.

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SZW Legal Sylwia Zarzycka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu (50-077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, zwana dalej Kancelarią lub Administratorem.

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt z Kancelarią w następujący sposób:

a) pocztą tradycyjną na adres: SZW Legal Sylwia Zarzycka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu (50-077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.

b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: biuro@radca-wroclaw.pl

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Kancelaria przetwarza dane osobowe m.in. w celu realizacji umów o świadczenie usług prawnych, w celach marketingowych oraz w celach dokonywania rozliczeń z klientami i kontrahentami. Podstawą przetwarzania danych osobowych większości przypadków jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub umowa zawarta z Kancelarią. Podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być także pozostałe przesłanki określone w art. 6 RODO.

4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a) prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) prawo do usunięcia danych osobowych – masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie e) poniżej i nie występują nadrzędnie prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do:

 • korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • niosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

e) prawo do sprzeciwu – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator  przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli nie wykaże on istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) prawo do cofnięcia zgody – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g) prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy ze Spółką. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a) – g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez:

 • pocztą tradycyjną na adres: SZW Legal Sylwia Zarzycka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych  z siedzibą we Wrocławiu (50-077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1,
 • za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: biuro@radca-wroclaw.pl

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Kancelaria może udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a) podmiotom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi podmiotami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

b) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. 

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Kancelaria przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów lub do czasu, w którym zażądałeś usunięcia swoich danych osobowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Kancelaria nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

9.Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek prowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Danych Osobowych zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

LOGIN I HASŁO

Kancelaria stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria ze starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Kancelaria prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.