Wygrany spór sądowy w sprawie ustanowienia zastawu

Kancelaria SZW Legal reprezentowała jednego ze swoich Klientów w sporze dotyczącym skuteczności ustanowienia zastawu rejestrowego. Klient SZW Legal został pozwany, a strona powodowa domagała się wydania rzeczy ruchomej stanowiącej przedmiot zastawu przejęty na własność. Spór dotyczył tego, że każda ze stron rościła sobie prawo własności do przedmiotu zastawu, który został przejęty na własność. Obie strony powoływały się na przysługujące pierwszeństwo w ustanowieniu zastawu. Istotą sprawy było to, że jedna ze stron z uwagi na specyfikę przedmiotu zabezpieczenia (znaczna liczba samodzielnych podzespołów posiadających numery seryjne) ustanowiła zastaw na zbiorze rzeczy, zaś druga ze stron ograniczyła się jedynie do ustanowienia zastawu rejestrowego na maszynie jako całości.

Powyższe doprowadziło do konfliktu stron na tle skuteczności ustanowienia zastawu oraz pierwszeństwa do skorzystania z ustanowionego zabezpieczenia. Kancelaria SZW Legal podejmując obszerną inicjatywę dowodową doprowadziła do oddalenia powództwa przez sąd pierwszej instancji, a następnie do oddalenia apelacji powoda, wskutek czego Klient Kancelarii SZW Legal wygrał cały proces i otrzymał bardzo dobre uzasadnienie rozstrzygające kwestię zastawu.