Powoływanie członków zarządu spółki akcyjnej poza posiedzeniem rady nadzorczej

Czy Rada Nadzorcza spółki akcyjnej może powołać członków zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ?

Zgodnie z treścią art. 388§ 3 k.s.h. Rada Nadzorcza spółki akcyjnej może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. W takim wypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Statut spółki może jednak przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym powyżej.

W powyższym trybie Rada Nadzorcza spółki akcyjnej może także podejmować uchwały w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Do dnia 31 marca 2020 roku obowiązywał w kodeksie spółek handlowych przepis art. art. 388 § 4, zgodnie z którym w przedmiocie powołania lub odwołania członka zarządu wykluczone było podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również niedopuszczalne jest oddanie głosu za pośrednictwem innego członka rady.

Obecnie powyższy przepis już nie obowiązuje, w związku z czym członkowie zarządu spółki akcyjnej mogą być powoływani w trybie pisemnym lub za pomoc ą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taką sytuację wymusiła przede wszystkim pandemia i konieczność dostosowania przepisów prawnych do sytuacji związanej z lock down’em i zakazem poruszania się.

Podkreślić należy, że usunięcie przepisu art. 388 § 4 k.s.h. daje obecnie organowi nadzoru spółki akcyjnej dużą elastyczność i sprawność działania w sytuacji konieczności powołania nowych członków zarządu. Można to zrobić zdalnie, a nie na posiedzeniu.