Pracownicze plany kapitałowe

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz.2215), zwana w dalszej części „Ustawą”, która zawiera kompleksowe regulacje dot. funkcjonowania  pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) są powszechnym, dobrowolnym i w pełni prywatnym systemem stworzonym w celu gromadzenia oszczędności długoterminowych przez pracowników. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

Co do zasady uczestnictwo w PPK dla pracodawcy jest obowiązkowe. Z obowiązku utworzenia PPK zwolnieni są jedynie pracodawcy posiadający (w dniu rozpoczęcia stosowania do nich przepisów Ustawy) Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), pod warunkiem, że do PPE przystąpi minimum 25% pracowników firmy, a składka do PPE będzie wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto. Dla pracownika uczestnictwo w PPK ma charakter dobrowolny.

W celu wdrożenia PPK pracodawca ma obowiązek zawrzeć z podmiotem prowadzącym PPK:

  1. umowę o zarządzanie PPK;
  2. umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników.

Co ważne PPK nie dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Uczestnikami PPK będą mogły stać się „osoby zatrudnione”, a zgodnie z Ustawą są to:

  1. pracownicy;
  2. osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
  4. osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
  5. członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji;

–  podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów.

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy i prowadzenie PPK był inny dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw. Zgodnie z harmonogramem zawartym w Ustawie duzi pracodawcy zobowiązani byli do wdrożenia PPK szybciej niż pracodawcy mali. Ostatnią grupą pracodawców zobowiązaną do wdrożenia są podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.). Dla tej grupy pracodawców maksymalne terminy przedstawiają się w sposób następujący:

  • 23 kwietnia 2021 r. – na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
  • 10 maja 2021- na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Sejmie procedowany jest projekt przepisów zgodnie z którym wdrożenie PPK dla najmniejszych przedsiębiorców ma zostać przesunięte do końca roku 2021. Ze względu na to, że prace legislacyjne są na wczesnym etapie nie ma pewności czy nowe przepisy zostaną uchwalone na czas tj. przed upływem ww. terminów. Dlatego też wiedząc o tym, że PPK co do zasady są zjawiskiem nieuchronnym dla pracodawców zachęcamy Państwa do możliwie szybkiego zawarcia odpowiednich umów.

Należy zaznaczyć także, że w przypadku niedopełnienia obowiązków zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub innych obowiązków wynikających z Ustawy na pracodawcę lub osoby zarządzające może zostać nałożona wysoka grzywna.

Informujemy jednocześnie, że obowiązująca wersja Ustawy przewiduje wyłączenie jej stosowania wobec mikroprzedsiębiorców pod warunkiem, że wszystkie zatrudniane przez nich osoby złożą deklarację, o nieprzystępowaniu do PPK. Deklaracja taka powinna zostać złożona w formie pisemnej.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców za mikroprzedsiębiorcę uznaje się  przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)   zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz;

b)   osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Tym samym wszyscy mikroprzedsiębiorcy, których pracownicy złożą odpowiednie oświadczenia nie będą zobowiązani do wdrażania PPK.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji.