WNIOSEK O UCHYLENIE POSTANOWIENIA O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA

Ostatnio nasza Kancelaria analizowała prowadzone postępowanie o udzielenie zabezpieczenia, w którym zaobserwowaliśmy wiele uchybień prawnych skutkujących bardzo drastycznymi konsekwencjami dla obowiązanego w postaci zajęć komorniczych.

Uprawniony przed wytoczeniem powództwa złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia, który został oddalony przez sąd I instancji. Na skutek takiego postanowienia o oddaleniu uprawniony złożył zażalenie, które – jako zażalenie poziome – rozpoznane zostało przez ten sam sąd ale oczywiście w innym składzie. Niestety tym razem sąd udzielił uprawnionemu zabezpieczenia.

Warto podkreślić, co jest niezwykle istotne i zawsze bardzo niekorzystne dla obowiązanych, że sąd I instancji ani sąd II instancji nie wysyłają postanowień o udzieleniu zabezpieczenia obowiązanemu. Jeśli nie podejmie on z własnej inicjatywy żadnych czynności procesowych, o zabezpieczeniu zazwyczaj dowiaduje się dopiero wtedy gdy komornik dokonuje zajęć. Jest to często dość drastyczne dla obowiązanych ale taka procedura realizuje zasadę szybkości postępowania zabezpieczającego.

Tak było w przedmiotowej sprawie. Obowiązany – pomimo wiedzy, że uprawniony złożył pozew i co było więcej niż pewne również wniosek o udzielenie zabezpieczenia – przez kilka miesięcy nie podjął żadnych czynności z własnej inicjatywy, które mogłyby zablokować udzielenie zabezpieczenia i o zabezpieczeniu dowiedział się dopiero gdy komornik zajął jego konta bankowe.

Co więcej, obowiązany złożył na postanowienie sądu II instancji o udzieleniu zabezpieczenia na rzecz uprawnionego dwa (!!!) zażalenia, podczas gdy zgodnie z treścią art.741 par.1 k.p.c. zażalenie w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje jedynie na postanowienie sądu I instancji. W tym wypadku zażalenie,a tym bardziej dwa zażalenia, nie były właściwym środkiem prawnym, co w postanowieniu o odrzuceniu jednego z zażaleń sąd podkreślił.

Powstaje więc pytanie, co może zrobić obowiązany w sytuacji, gdy od komornika dowiaduje się o zajęciu kont bankowych na skutek postanowienia sądu II instancji o udzieleniu zabezpieczenia ?

Jednym z możliwych środków prawnych jest w takiej sytuacji wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Zgodnie z treścią art. 742 § 1 k.p.c. obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia.

W analizowanej sprawie obowiązany w rezultacie złożył wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Błędy w przedmiotowej sprawie spowodowały jednak niezwykle dolegliwe dla obowiązanego skutki w postaci zajęć środków pieniężnych.