Ugoda w sprawie o naruszenie dóbr osobistych – prawo prasowe

Jeden z magazynów opublikował artykuł, w którym w kilku akapitach wskazał dane osobowe Klienta Kancelarii w postaci: imienia i nazwiska oraz informacji o stanie cywilnym i majątkowym.

Kancelaria skierowała wezwanie min. do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat naszego Klienta oraz ujawniania jego danych osobowych. SZW Legal wezwała także magazyn do usunięcia fragmentów artykułu, w których wymieniony został Klient Kancelarii a także do opublikowania przeprosin.

W wezwaniu Kancelaria podniosła, że w publikacji naruszone zostały dobra osobiste Klienta, a w tym również konstytucyjne prawo do ochrony prywatności. Nasz Klient zawsze bardzo dbał o swoją prywatność i nigdy w mediach nie pojawiały się żadne informacje na jego temat, zaś wskutek artykułu, z dnia na dzień został tej prywatności pozbawiony.

Zgodnie z art.14 ust.6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku (Dz.U. Nr 5, poz.24), tj. z dnia 14 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914)Prawo Prasowe nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby.

Nasz Klient nigdy nie był osobą publiczną i stronił od bycia taką osobą.

SZW Legal w wezwaniu podkreśliła, że „prywatna sfera życia to informacje, które jednostka pragnie chronić przed zainteresowaniem innych osób. Prywatność obejmuje zespół okoliczności związanych z pozazawodową, pozaoficjalną działalnością jednostki, jej zaangażowaniem w życie rodzinne, relacje osobiste z innymi jednostkami.” (zob. J. Braciak, Prawo do prywatności, s. 137 – 138).

Do sfery życia prywatnego należą min. informacje na temat stanu cywilnego oraz statusu majątkowego (zob. Komentarz do Prawa Prasowego pod red. Kuczyński 2018, wyd. 3, Legalis).

Podając do publicznej wiadomości informacje dotyczące stanu cywilnego oraz statusu majątkowego magazyn wykazał się ewidentnym przykładem braku rzetelności dziennikarskiej. Zgodnie z treścią art.12 ust.1 ustawy Prawo Prasowe dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2018 roku (sygn. akt I ACa 164/18): „ujawnienie informacji ze strefy życia prywatnego winno służyć ochronie konkretnego społecznie uzasadnionego interesu. Ujawnieniu powinny podlegać tylko takie informacje z prywatnej sfery życia, których przemilczenie byłoby dla interesu publicznego szkodliwe.”

Ujawnienie w artykule danych naszego Klienta oraz prywatnych informacji w żaden sposób nie służyło ochronie jakiegokolwiek społecznie uzasadnionego interesu.

Na skutek powyższego wezwania oraz rozmów polubownych prowadzonych po jego otrzymaniu przez dziennik zawarta została ugoda, wskutek której części artykułu dotyczące klienta Kancelarii zostały usunięte oraz magazyn skierował przeprosiny.