Ugoda w sprawie o produkcję płyty

Na skutek niewywiązania się z umowy na wyprodukowanie płyty młodej artystki, Kancelaria SZW Legal wystąpiła do sądu z roszczeniem o zwrot wynagrodzenia, które producent otrzymał w związku z zawartą umową. Na skutek długo prowadzonego procesu sądowego Kancelaria SZW Legal doprowadziła do zawarcia ugody sądowej z producentem, mocą której artystka otrzymała zwrot 70% wynagrodzenia.