Prawo karne oraz prawo karne gospodarcze

  • reprezentowanie klientów w postępowaniu karnym,
  • sporządzanie środków zaskarżenia wnoszonych w toku postępowania,
  • sporządzanie opinii oraz analiz poszczególnych wydarzeń w celu dokonania ich prawnokarnej oceny.