Posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej w okresie pandemii

Okres pandemii wirusa SARS-CoV-2 spowodował szereg udogodnień jeśli chodzi o posiedzenia rad nadzorczych w spółkach akcyjnych w sytuacji, gdy niemożliwe są posiedzenia stacjonarne, podczas których członkowie rady nadzorczej obecni są osobiście.

Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej jako organ nadzoru sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach. W celu wykonania swoich obowiązków może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Statut może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej.

W obecnym czasie – pandemii wirusa SARS-CoV-2 niezwykle ważne jest to, że w posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Rada nadzorcza może w formie regulaminu określić zasady udziału w posiedzeniach rady przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków rad nadzorczych i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

Ponadto warto zaznaczyć, że rada nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w powyższym trybie.

Bardzo potrzebnym udogodnieniem jest to, że rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne. W tym wypadku ważne jest jednak to, aby żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu.